هاست NVME

RAM = 4096 MB | I/O Usage = 4 MB/s | Entry Process = 400

500MB NVME Host


 • RAM = 4096 MB

 • I/O Usage = 4 MB/s

 • IOPS = 4096

 • Number Of Proccess = 440

 • Entry Process = 400

 • SSL رایگان

 • هارد SSD NVME

 • وب سرور Lite Speed

 • مجهز به کلاد لینوکس

 • وب سرور cpanel

 • پهنای باند نامحدود

 • و ...

 • ns1.oghost.ir

 • ns2.oghost.ir1GB NVME Host


 • RAM = 4096 MB

 • I/O Usage = 4 MB/s

 • IOPS = 4096

 • Number Of Proccess = 440

 • Entry Process = 400

 • SSL رایگان

 • هارد SSD NVME

 • وب سرور Lite Speed

 • مجهز به کلاد لینوکس

 • وب سرور cpanel

 • پهنای باند نامحدود

 • و ...

 • ns1.oghost.ir

 • ns2.oghost.ir2GB NVME Host


 • RAM = 4096 MB

 • I/O Usage = 4 MB/s

 • IOPS = 4096

 • Number Of Proccess = 440

 • Entry Process = 400

 • SSL رایگان

 • هارد SSD NVME

 • وب سرور Lite Speed

 • مجهز به کلاد لینوکس

 • وب سرور cpanel

 • پهنای باند نامحدود

 • و ...

 • ns1.oghost.ir

 • ns2.oghost.ir4GB NVME Host


 • RAM = 4096 MB

 • I/O Usage = 4 MB/s

 • IOPS = 4096

 • Number Of Proccess = 440

 • Entry Process = 400

 • SSL رایگان

 • هارد SSD NVME

 • وب سرور Lite Speed

 • مجهز به کلاد لینوکس

 • وب سرور cpanel

 • پهنای باند نامحدود

 • و ...

 • ns1.oghost.ir

 • ns2.oghost.ir5GB NVME Host


 • RAM = 4096 MB

 • I/O Usage = 4 MB/s

 • IOPS = 4096

 • Number Of Proccess = 440

 • Entry Process = 400

 • SSL رایگان

 • هارد SSD NVME

 • وب سرور Lite Speed

 • مجهز به کلاد لینوکس

 • وب سرور cpanel

 • پهنای باند نامحدود

 • و ...

 • ns1.oghost.ir

 • ns2.oghost.ir